הודעה לבעלי רישיון מסוג פרטי - נוזסעים ומסחרי - נוסעים

21/12/2015, א' בטבת תשע"ו

לכבוד: ציבור העוגנים במעגנת הדיג ומרינה "שביט"

לידי: בעלי כלי שייט בעלי רישיון מסוג פרטי – נוסעים ומסחרי – נוסעים.

הנדון: הערכות לשינוי תעריפי העגינה לשנת 2016

עוגנים יקרים,

בהמשך להודעתה של רשות הספנות והנמלים מיום 22 לנוב' 2015 בדבר תיקון צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט"), התשס"ט – 2009, ולבקשת הרשות, ברצוני לעדכן כי בשלב זה לא נכנס התיקון לתוקף.

עם זאת, על פי הודעת הרשות, צפוי שינוי התעריפים להיכנס לתוקף במהלך שנת 2016.

למען הסר ספק, תיקון צו הפיקוח מתייחס לכלי שייט מסוג פרטי – נוסעים ומסחרי – נוסעים ואינו כולל שינוי תעריפים לכלי שייט המוגדרים ברישיון השייט כדייגים.

 בברכה,
יניב מס
מנהל מעגן "שביט"