החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002033) בעניין הגדלת היקף חוזה עם משרד עו"ד בתחום מכרזים ועסקאות

 
ועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף חוזה עם משרד עו"ד למתן שירותים משפטיים בתחום מכרזים ועסקאות, בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.