החלטת ועדת המכרזים (מס. 1001990) בעניין הארכה והגדלת היקף חוזה עם חברה לפיתוח מערכת רישוי קהילתית

 
ועדת המכרזים אישרה הארכת תקופת החוזה והגדלת היקפו עם חברה לפיתוח ותחזוקת מערכת רישוי קהילתית, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים ובהתאם לצרכי החברה.