החלטת ועדת המכרזים (מס. 1001989) בעניין הגדלת היקף חוזה עם חברה לניהול תאום ופקוח על פרוייקטים נמליים

 
ועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף חוזה עם חברה לניהול, תיאום ופיקוח על פרוייקטים נמליים בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.