החלטת ועדת המכרזים (מס. 1001979) בעניין הארכה והגדלת היקף חוזה עם חברה לתכנון מבנים ימיים

 
ועדת המכרזים אישרה הארכת התקשרות והגדלת היקף חוזה עם חברה למתן שירותי תכנון מבנים ימיים בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים ובהתאם לצרכי החברה.