החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002051 ) בעניין הגדלת היקף התקשרות עם חברת תוכנה

 
​וועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף התקשרות עם חברת תוכנה בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים ובהתאם לצרכי החברה.