החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002040) בעניין הגדלת היקף חוזה עם יועץ לנושאי שכר

 
ועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף חוזה עם יועץ לנושאי שכר, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים ובהתאם לצרכי החברה.