החלטת ועדת המכרזים (מס. 1001986) בעניין הגדלת היקף חוזה עם מתכנן ימי

 
ועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף חוזה עם מתכנן ימי בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים ובהתאם לצרכי החברה.