החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002023) בעניין הגדלת הירף חוזה עם חברה ליצור מדלים

 
​ועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף חוזה עם חברה לייצור מדלים בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים ובהתאם לצרכי החברה.