החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002057) בעניין הארכת התקשרות עם חברות חקלאות ימית

 

ועדת המכרזים אישרה הארכת התקשרות עם חברות חקלאות ימית לתקופה של 6 חודשים וזאת בין היתר לצורך השלמת הליכי מכרז ובהתחשב בכך שבתקופה הרלוונטית שתי החברות כאמור הינן היחידות היכולות בנסיבות העניין להפעיל את חוות החקלאות הימית נושא ההתקשרות.
הוועדה פטרה את ההתקשרות מחובת מכרז לפי תקנה 34(1) לתקנות חובת המכרזים ובהתחשב גם בתקנה 3 (29) לתקנות כאמור .​