החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002029) בעניין הארכת התקשרות עם חברה לניטול כימיקלים

 
ועדת המכרזים אישרה הארכת התקשרות עם חברה המנטלת כימיקלים לתקופת ביניים עד ליום 1.6.2017 וזאת בין היתר לאפשר קבלת החלטות ברמה לאומית לגבי המשך הפעילות של החברה כאמור.

ועדת המכרזים פטרה את ההתקשרות מחובת מכרז לפי תקנה 34(1) לחוק חובת המכרזים בהתחשב גם בתקנה 3(29) לתקנות כאמור.