החלטת ועדת המכרזים (מס. 1001984) בעניין הארכת תקופת התקשרות עם יועץ לנושאי שכר

 

ועדת המכרזים אישרה הארכת תקופת ההתקשרות עם יועץ לנושאי שכר, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים ובהתאם לצרכי החברה.