החלטת ועדת המכרזים (מס. 1001986) בעניין הארכה והגדלת היקף חוזה עם חברה לביצוע מודלים פיזיקליים

 

ועדת המכרזים אישרה הארכת חוזה והגדלת היקפו עם חברה לביצוע מודלים פיזיקליים ונומריים בפרוייקטים נמליים בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים ובהתאם לצרכי החברה.