החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002060) בעניין הארכת והגדלת היקף חוזה עם יועץ בנושאי מיסוי

 
ועדת מכרזים אישרה הארכת תקופת חוזה עם יועץ בנושאי מיסוי והגדלת היקפו בהתאם לצורכי החברה ובהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.