החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002073) בעניין עריכת התקשרות בפטור ממכרז עם משרד רו"ח מבקר

 
ועדת המכרזים אישרה עריכת התקשרות בפטור ממכרז עם משרד למתן שירותי רו"ח מבקר בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 34(1) לתקנות חובת המכרזים.​