הצטרפות לרשימת ספקים למתן שירותי ייעוץ SOX

 

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ, מבטלת בזה הליך קודם להצטרפות לרשימת ספקים למתן שירותי ייעוץ SOX שפורסם בעיתונות ובאתר החברה ביום 18/7/2013  .

הליך זה הינו במקום ההליך הקודם. מציעים אשר הגישו הצעות בהליך הקודם, מתבקשים להודיע כי הם מבקשים שהצעותיהם הקודמות יהיו תקפות גם בהליך זה, או להגיש הצעות חדשות.

בכוונת חברת נמלי ישראל-פיתוח ונכסים בע"מ (להלן "החברה") לערוך רשימת ספקים, מהם תוכל החברה לבחור, מעת לעת יועצים בתחום ה-SOX  .

דרישות מינימליות להיכלל במאגר :

על המעוניינים להיכלל במאגר לעמוד בדרישות המינימליות המפורטות להלן :
1. על הפונה להיות משרד רואי חשבון או חברת ייעוץ, המעסיקים שני רואי חשבון לפחות (לרבות שותפים ו/או בעל המשרד) בעלי ניסיון אישי של חמש שנים לפחות בעיסוק בראיית חשבוןו/או ייעוץ SOX.

2. ניסיון מוכח של המציע בייעוץ SOX במהלך החמש השנים האחרונות, לפחות ל-3 חברות המדווחות בהתאם לכללי ה-SOX  האמריקאי או חברות ממשלתיות. 

3. המציע יפרט את שם היועץ מטעמו לביצוע מטלות ייעוץ SOX (ככל שהחברה תתקשר עם המציע בהסכם). נותן הייעוץ יהיה בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ SOX בלפחות 2 חברות המדווחות בהתאם לכללי ה-SOX  האמריקאי ו/או SOX  לחברות ממשלתיות במהלך 5 השנים האחרונות. 

4. המצאת אישורים ותצהירים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז-1976.

אופן ההגשה :

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים ימציא לגב' יעל מוכתר, חשבת, מסמכים רלבנטיים המצביעים על עמידתו בתנאים שלעיל ועל ניסיונו הרלבנטי.
כן ימציא, אישורים ותצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 ואישור בדבר רישום תאגיד, הכל בהתאם למסמכים המצורפים לפנייה זו.


את המבוקש ניתן לשלוח בדואר או בפקס, או במסירה אישית, עד ליום 31/12/2013 בשעה 12:00 לכתובת: חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ, בדרך מנחם בגין 74 תל-אביב קומה 11, 
פקס מספר 03-5620902.


לאישורים ותצהירים לחץ כאן

 לנוסח ההודעה בערבית לחץ כאן