הצטרפות לרשימת מציעים למתן שירותי יעוץ בתחום מדעי הים

 

1. מהות השירותים

בכוונת חברת נמלי ישראל לערוך רשימת מציעים (חברות) למתן שרותי יעוץ בתחום מדעי הים.

המציעים יתבקשו מעת לעת לספק לחברה שירותים, בכללם בתחומים ותתי התחומים הבאים:

א. ביולוגיה ימית:
a) חי על מצע.
b) חי בתוך מצע.
c) שוניות אלמוגים ורכסי כורכר.
d) בעלי חיים ימיים.
e) צמדת ים.
f) פתוגניים ומחוללי מחלות (לאדם)
g) מינים פולשים
h) שינויי אקלים

ב. כימיה ימית:
a) חומרים מומסים.
b) חומרים ספוחים לסדימנט
c) שמן במי ים.

ג. תהליכים חופיים:
a) הסעת חולות.
b) בנייה והרס של חופים.
c) מערכת ניהול אינטגרטיבי של אזור החוף (ICZM)
d) גיאולוגיה ימית
e) תכנון סביבתי-אינטגרטיבי של הסביבה הימית

2. תנאי הסף לרישום במאגר באחד מהתחומים

מציע שלו מומחיות מוכחת באחד או יותר מתתי התחומים המופיעים לעיל יידרש לעמוד בתנאי הסף הבאים:

2.1 למציע ניסיון של 5 שנים לפחות באחד או יותר מתתי התחומים המפורטים לעיל, כולם או חלקם, וכן היכרות וניסיון בעבודה בים התיכון ו/או בים סוף.
2.2 למציע ניסיון בעבודה מול המשרד להגנת הסביבה ו/או משרד הבריאות ו/או מוסדות התכנון.
2.3  המציע הינו בעל ניסיון בביצוע עבודות מדעיות ומקצועיות, כתיבת דוחות, בקרתם והצגתם.
2.4 המצאת אישורים ותצהירים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.

3. הגשת מסמכים

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים ימציא מסמכים ואסמכתאות כלהלן:

3.1    קורות חיים של נותן הייעוץ מטעם המציע אשר יכללו לפחות את הדברים הבאים:

3.1.1 השכלה פורמלית של נותן הייעוץ לתחום/תת התחום אותו הוא מציע. 
3.1.2 פירוט הניסיון המקצועי, תוך דגש על אחד או יותר מהתחומים/תתי התחומים המוצעים על ידו.
3.1.3 מספר שנות הניסיון בכל תחום/תת תחום.
3.1.4 עיסוקו המרכזי כיום.
3.1.5 תיאור של עבודות שביצע בכל אחד מתתי התחומים המוצעים על ידו עבור משרדי ממשלה/גופים גדולים העוסקים בפיתוח תשתית בים ובזיקה לפעילות בים בכלל 
        ב- 3 השנים האחרונות.
3.2 אישורים ותצהירים ע"פ חוק עיסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 (צרופה 1).
3.3  אישור בדבר רישום תאגיד (במידה והמציע הינו תאגיד). (צרופה 2).
3.4 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים (צרופה 3).

את המידע המבוקש יש לשלוח בדואר או במסירה אישית,  עד ליום ראשון, 15/6/14, בשעה 12:00, במעטפה ובה שני עותקים (עותקים קשיחים) בכתובת:  רח' מנחם בגין 74 ת"א
בקומה 9 אצל מזכירות מערך התכנון האסטרטגי של חברת נמלי ישראל. 

נא לציין ע"ג המעטפה "הצעה להיכלל במאגר ספקים בתחום מדעי הים".


לאישורים ותצהירים לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן