הצטרפות לרשימת מציעים למתן שירותי דיגום בים ובדיקות מעבדה של פרמטרים ימיים

 

1. מהות השירותים

בכוונת חברת נמלי ישראל לערוך רשימת מציעים (חברות) למתן שרותי דיגום בים ובדיקות מעבדה של פרמטרים ימיים.

המציעים יתבקשו מעת לעת לספק לחברה שירותים, בכללם בתחומים ותתי התחומים הבאים:

1.1. עבודות דיגום בים
א. הוצאת סדימנטים באמצעות Piston corer
ב. הוצאת סדימנטים באמצעות Box corer
ג. גרירת רשתות לאיסוף חי על מצע
ד. יכולת עבודה בעומק מים שבין 1- ל- 1,400- מטר
ה. הוצאת דגימות סדימנטים בצלילה לקרקעית
ו. דיגום חי על מצע ובתוך מצע
ז. דיגום מים בעומקים שונים

1.2. ביולוגיה ימית:
א. חי על מצע.
ב. חי בתוך מצע.

1.3. כימיה ימית:
א. מגוון בדיקות מעבדה אופייניות לסדימנט ימי.
ב. מגוון בדיקות מעבדה אופייניות למי ים
ג. שמן במי ים.

1.4 ניהול, ניתוח והמצאת דו"ח:
א. תכנון מתווה לניטור ימי או מחקר בים.
ב. תכנון לוגיסטי לביצוע ניטור בים.
ג. ביצוע מסעי מחקר ודיגום
ד. ניתוח ממצאים 
ה. כתיבת דוחות מסכמים

2. תנאי הסף לרישום במאגר באחד מהתחומים

מציע שלו מומחיות מוכחת באחד או יותר מתתי התחומים המופיעים לעיל יידרש לעמוד בתנאי הסף הבאים:

2.1 למציע ניסיון של 3 שנים לפחות באחד או יותר מתתי התחומים המפורטים לעיל, כולם או חלקם, בהתייחס לתחומי פעילותה של חברת נמלי ישראל ובזיקה לפעילותה בים. 
2.2 למציע ניסיון בעבודה מול המשרד להגנת הסביבה ו/או משרד הבריאות ו/או מוסדות התכנון.
2.3 המציע הינו בעל ניסיון בניהול עבודת שטח (דיגומים, סקרים) וכן בעבודות ניתוח מדעי ומקצועי, כתיבת דוחות והצגתם.
2.4 המצאת אישורים ותצהירים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.

3. הגשת מסמכים

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים ימציא מסמכים ואסמכתאות כלהלן:
3.1 קורות חיים של מומחה מטעם המציע אשר יכללו לפחות את הדברים הבאים:

3.1.1 השכלה פורמלית של המומחה בתחומים רלבנטיים למהות השירותים. 
3.1.2 פירוט הניסיון המקצועי, תוך דגש על אחד או יותר מהתחומים/מתתי התחומים המוצעים על ידו.
3.1.3 מספר שנות הניסיון בכל תחום או תת תחום.
3.1.4 עיסוקו המרכזי כיום. 
3.1.5 תיאור של שירותים שנתן המציע בכל אחד מתתי התחומים המוזכרים לעיל למשרדי ממשלה/גופים גדולים העוסקים בפיתוח תשתית בים ובזיקה לפעילות בים בכלל
        ב- 5 השנים האחרונות.
3.2   אישורים ותצהירים ע"פ חוק עיסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 (צרופה 1).
3.3 אישור בדבר רישום תאגיד (במידה והמציע הינו תאגיד). (צרופה 2).
3.4 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים (צרופה 3).

את המידע המבוקש יש לשלוח בדואר או במסירה אישית,  עד ליום שלישי, 17/6/14, בשעה 12:00, במעטפה ובה שני עותקים (עותקים קשיחים) בכתובת:  רח' מנחם בגין 74 ת"א
בקומה 9 אצל מזכירות מערך התכנון האסטרטגי של חברת נמלי ישראל. 
נא לציין ע"ג המעטפה "הצעה להיכלל במאגר ספקים למתן שירותי דיגום בים ובדיקות מעבדה של פרמטרים ימיים".

לאישורים ותצהירים לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן