הצטרפות למאגר ספקים בתחום שמאות מקרקעין

 

בכוונת חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: "החברה") לערוך מאגר ספקים בתחום שמאות המקרקעין.

הספקים יתבקשו מעת לעת לספק לחברה שירותי ייעוץ ועריכת שומות בנושאים שונים, ובכללם:

1. הערכת שווי מקרקעין המיועדים לרכישה; 

2. הערכת שווי מקרקעין לצורך מתן זכויות שימוש בהם; 

3. היטלי השבחה ותביעות לפיצויים;

4. סיוע בניהול מו"מ עם רשויות מקומיות ואחרות, בעלי מקרקעין, יזמים וכד';

5. הופעה בוועדות סטטוטוריות עפ"י הצורך;

6. בחינת השלכות הנובעות משינוי ייעודי הקרקע; 

7. בחינת היבטים שמאיים בתוכניות סטטוטוריות;

8. מטלות אחרות בתחום העיסוקים דלעיל.

על המציע המבקש להיכלל במאגר הספקים, לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

א. המציע הינו משרד העוסק בשמאות מקרקעין ב-7 השנים האחרונות לפחות. ניתן לייחס ניסיון גם של אחד השותפים או אחד מבעלי המניות בתאגיד אחר בתחום שמאות המקרקעין 
    שהוטמע במציע.

ב. בראש המשרד עומד שמאי מקרקעין בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בשמאות מקרקעין. 

ג. במשרד עובדים לפחות 2 שמאים נוספים, בעלי רישיון שמאי מקרקעין, עם ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות לכל אחד, וכל אחד מהם עובד במשרד לפחות שנתיים.

על כל מציע המעוניין להיכלל במאגר הספקים להמציא את המסמכים והאסמכתאות כלהלן: 

• פרופיל המשרד כולל, בין היתר, תיאור של עבודות שבוצעו ע"י המשרד בכל אחד מהנושאים המוזכרים למעלה, בעיקר במהלך 7 השנים האחרונות.

• כ"כ יש לתאר עבודות שבוצעו עבור משרדי ממשלה/גופים ציבוריים גדולים המנהלים קרקעות או נכסים בהיקף משמעותי (גם בעיקר ב- 7 השנים האחרונות).

• לגבי כל אחד מן השמאים העובדים במשרד (כולל העומד בראשו) יש לפרט את הניסיון המקצועי, תוך דגש על הנושאים המוזכרים כאן ודומיהם, השכלתו, וכן מספר שנות הניסיון 
  המקצועי של השמאי במשרד זה ובכלל, ומספר רישיון שמאי מקרקעין. 

• רשימת ממליצים, לרבות תפקידם הנוכחי ומספר הטלפון ליצירת קשר.

• אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976: אישור ניהול ספרים, אישור עוסק מורשה וצרופות א' ב' (המצורפות למסמך זה).

את כל המידע המבוקש לעיל יש להעביר לידי מר אבי פז, רכז נכסים ומסחר בחטיבת מקרקעין וניהול נכסים, לפקס מספר: 03-5616166 , עד ליום שני 18/3/2013 בשעה 12:00 .


לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

לתצהירים לחץ כאן