הצטרפות לרשימת מציעים בתחום ייעוץ פיננסי – חשיפה מטבעית

 

1. בכוונת חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – "החברה") לערוך רשימת ספקים, , למתן שירותים בתחום ייעוץ פיננסי - חשיפה מטבעית, מהם תוכל החברה לבחור, מעת לעת.

על המעוניינים להיכלל במאגר לעמוד בדרישות המינימאליות המפורטות להלן:

2. למציע / למשרד נסיון בנושא האמור בדגש על מתן ייעוץ לחברות ולתאגידים ציבוריים.

3. המציע מעסיק לפחות 5 עובדים שלכל אחד מהם וותק של 7 שנה ומעלה, ותואר אקדמאי בתחום הרלוונטי לפנייה זו.

4. למציע נסיון בניתוח של חשיפות של ארגונים לשינויים בשערי מט"ח, בסחורות וניירות ערך נגזרים, וכן בביצוע הגנות כנגד חשיפות אלו.

5. המצאת אישורים ותצהירים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

6. כל המעוניין להיכלל ברשימות המציעים ימציא למר גיא שטיינברג - ראש אגף כספים, את פירוט הנסיון הרלוונטי, לרבות החברות ו/או התאגידים הציבוריים להם ניתן הייעוץ ע"י המציע, באילו שנים ומה הייתה מתכונת היעוץ, כולל פירוט איש הקשר, וכן קורות חיים של היועצ/ים מטעם המציע, פירוט תארים אקדמאים ורשיונות רלוונטים.

7. יש להעביר החומר לפקס' מס' : 03-5620902 או למייל guyst@israports.co.il  עד ליום חמישי 29.8.2013 .

 
לתצהירים המצורפים (2)  לחץ כאן

לנוסח ההודעה בשפה הערבית לחץ כאן