הצטרפות לרשימת מציעים למתן שירותי ייעוץ בתחום הקמת קופה מרכזית לקצבה

 

בכוונת חברת נמלי ישראל לערוך רשימת מציעים למתן שירותי ייעוץ בתחום הקמת קופה מרכזית לקצבה.

המציעים יתבקשו לספק לחברה שירותי ייעוץ כדלקמן:

- ליווי והכנה של מסמכי הקופה (לרבות תקנון, הסכם ניהול).

- סיוע בהגדרת ממשקי העבודה מול החברה המנהלת.

- סיוע במגעים מול הגורמים השונים לצורך אישור המסמכים, ככל שיידרש.

- הכנת מסמכי הפניה לקבלת הצעות, לרבות ייעוץ לגבי תנאי סף, ניקוד וכדומה.

- ליווי ההליך לקבלת הצעות וסיוע בבדיקת ההצעות, עמידתן בתנאי הסף ודירוגן.

- ליווי הליך ההתקשרות מול החברה המנהלת והסדרת ההקמה, לרבות שלבי ההתארגנות, הדיווחים ונהלי העבודה.

 
מציע המבקש להיכלל במאגר נדרש לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן במצטבר:

1. השכלה: תואר אקדמאי בכלכלה/מנהל עסקים/סטטיסטיקה/אקטואריה או תואר רלבנטי אחר.

2. היכרות עם:

    2.1. הדין הרלוונטי בדגש על חוזרי אגף שוק ההון,

    2.2. קופות לקצבה,

    2.3. תקנות חובת המכרזים.

3. ניסיון מקצועי רלוונטי של 10 שנים לפחות.

4. העדר ניגוד עניינים (לרבות עבודה בחברת ביטוח או בגוף המנהל כספי גמל/פנסיה).

מציע המבקש להיכלל במאגר יעביר לגיא שטיינברג, ראש אגף כספים, את המסמכים הבאים, באמצעות המייל guyst@israports.co.il   עד ליום 15.6.2016:

1. אישור בדבר רישום תאגיד.

2. תצהירים (עובדים זרים ושכר מינימום).

3. אישורים ותצהירים לפי חוק גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 .

4. תיאור המציע, לרבות השכלה וניסיון.

5. פירוט הידע והניסיון הרלוונטיים.


לנספחים
לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית
לחץ כאן