הצטרפות לרשימת מציעים למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח

 

בכוונת חברת נמלי ישראל לערוך רשימת מציעים (חברות) למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח.

המציעים יתבקשו מעת לעת לספק לחברה שירותי ייעוץ ביטוח כדלקמן:

- מתן המלצות למדיניות הביטוח.

- טיפול במכרזים, הכנת סעיף ונספח הביטוח ובדיקת החומר המוגש.

- טיפול בתביעות וריכוז העבודה מול חברות הביטוח, עורכי דין ושמאים.

- יעוץ שוטף לגורמי חנ"י בנושאי הביטוח.

- המלצה לגבי עדכונים והרחבות בפוליסות הביטוח של חנ"י.


מציע המבקש להיכלל במאגר נדרש לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן במצטבר:

1. השכלה: תואר אקדמאי בכלכלה/מנהל עסקים/סטטיסטיקה/אקטואריה או תואר רלבנטי אחר.

2. המציע ייעץ לפחות לחמישה ארגונים שונים בחמש השנים האחרונות, בהיקף של לא פחות מ 100 שעות בשנה לכל ארגון בנושאים הקשורים לביטוח.

3. ניסיון מקצועי של 10 שנים לפחות בתחום הביטוח.

4. המציע אינו בניגוד עניינים עקב מתן ייעוץ לספק/לקוח מהותי של חנ"י ו/או חברת נמל.

מציע המבקש להיכלל במאגר יעביר לגיא שטיינברג, ראש אגף כספים, באמצעות המייל – guyst@israports.co.il    את המסמכים הבאים עד ליום 25.1.2016 :

1. אישור בדבר רישום תאגיד
2. אישורים ותצהירים לפי חוק גופים ציבוריים התשל"ו – 1976
3. תיאור המציע, לרבות השכלה וניסיון
4. פירוט הניסיון הנדרש בטבלה כדלקמן:
   

   

לקוח

תקופת הייעוץ

היקף הייעוץ

תחומי הייעוץ

תחום הביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 לאישורים ותצהירים לחץ כאן   
    
 לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן  
    
    ​​