הצטרפות למאגר מציעים – מחקרים בתחום נמלי הים

 

1. בכוונת חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ להקים "מאגר מציעים" של מוסדות אקדמאיים, לביצוע מחקרים ותזות (תואר שני ושלישי) בתחום נמלי הים, 
באחד או יותר מהתחומים שלהלן:

1.1 ספנות ונמלים – כלי שייט, קונסורציומים, נמלי HUB ועוד

1.2 כלכלה וסחר ימי בינלאומי

1.3 תפעול נמלים LANDLORD, תשתיות נמל ועורף ולוגיסטיקה ימית

1.4 שילוב עיר-נמל, נמל-סביבה

1.5 השפעת הנמלים על הכלכלה

1.6 נמל וסביבה - נמל "ירוק"

1.7 סדימנטולוגיה, אקולוגיה וביולוגיה ימית, איכות מים (כימיה ימית – תת תחום של ביולוגיה ואקולוגיה ימית)

2. תנאי הסף לרישום במאגר המוסדות האקדמיים

המוסד האקדמי המציע, נדרש לעמוד , בתנאי מס' 2.1, או לחילופין במצטבר בתנאים מס' 2.2-2.3

2.1 הכרה ע"י המועצה להשכלה גבוהה לתואר שני המתייחס או המכיל אחד או יותר מהתחומים 1.1-1.7 שלעיל.

או

2.2 מעל חמש שנות פעילות כמכון מחקר אקדמי/מוסד אקדמי

2.3 מעל 5 פרסומים ב-5 השנים האחרונות באחד או יותר התחומים הרלוונטיים לעיל או בתחומים דומים.

3. כל המעוניין להיכלל במאגר המציעים – מחקרים בתחום נמלי הים, ימציא:

3.1 ביחס לתנאי 2.1 לעיל אישורים מתאימים ומסמכים רלוונטיים, בהתייחס לאחד או יותר מהתחומים המפורטים בסעיף 1.1 עד 1.7 לעיל. 

או

ביחס לתנאים מספר 2.2 עד 2.3 לעיל וזאת בהתייחס לאחד או יותר מהתחומים המפורטים בסעיף 1.1 עד 1.7 לעיל:

3.2 פרופיל המוסד האקדמי

3.3 רשימת מחקרים ופרסומים

4. אישורים ותצהירים נוספים הנדרשים עפ"י חוק

4.1 אישורים ותצהירים ע"פ חוק עיסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 (צרופה 1).

4.2 אישור בדבר רישום תאגיד (במידה והמציע הינו תאגיד). (צרופה 2).

5. את המידע המבוקש יש להמציא עד ליום 24.7.2014, בשעה 16:00, במעטפה ובה שני עותקים (עותקים קשיחים) בקומה 9 אצל מזכירת מערך התכנון האסטרטגי של חברת נמלי ישראל
בכתובת דרך מנחם בגין 74 ת"א. נא לציין ע"ג המעטפה "לידי מר דב פרולינגר – הצטרפות למאגר מציעים – מחקרים בתחום נמלי הים".


 לאישורים והתצהירים הנדרשים 
לחץ כאן

*לתשומת לבכם- במקרה של תקלה בפתיחת המסמך המצורף דוגמת- קבלת תיבת סיסמא - ניתן לבטל מופע הסיסמא בלחיצה על X . כן ניתן ליצור קשר עם מזכירות מערך תכנון אסטרטגי למשלוח האישורים/תצהירים בדוא"ל ישירות אליכם, טלפון: 03-5657995.

 לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן