הזמנה להקצאת מחסן בעורף נמל אשדוד בהתאם למסמכי מכרז מס': 11/2014 שפרסמה רשות המיסים ביום 26.05.2014

 

חברת נמלי ישראל לפיתוח ונכסים בע"מ (להלן: "חנ"י") מציעה בזאת להעמיד לרשות הזוכה במכרז מס' 11/2014 שפרסמה רשות המיסים ביום 26.5.2014 בעניין אספקת שירותי שינוע, אחסנה, מכירה, והשמדה של טובין שבתהליך אכיפת המכס (להלן: "מכרז המכס") נכס המהווה מגרש בשטח 12,362 מ"ר ובו מחסן בשטח 5,440 מ"ר הממוקם בעורף נמל אשדוד במתחם הידוע כמתחם "העורף הדרומי" בחזית לרח' דרך הספנים (להלן: "הנכס").

על המשתתפים במכרז שיהיו מעוניינים להציע את המחסן במכרז המכס לבחון את התאמת הנכס לדרישות מכרז המכס.

אין בהצעת חנ"י כדי לקבוע כי הנכס מתאים לדרישות מכרז המכס ועל המשתתף המבקש להציע נכס זה במכרז מוטלת כל האחריות לבדיקת התאמתו לדרישות המכרז.

דמי השימוש בגין הרשאה לשימוש בנכס הינם 91 ₪ למ"ר/שנה לשטח כולל של 12,362 מ"ר צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש מרץ 2014.  דמי ההרשאה הכוללים הפרשי הצמדה, יעודכנו בחלוף 5 שנים מתחילת התקופה בשיעור של 7%.

תקופת ההרשאה – עפ"י משך ההתקשרות עם רשות המיסים לעניין מכרז המכס.

תנאים כספיים ואחרים נוספים:

המצאת ערבות בנקאית בגובה דמ"ש שנתיים לחנ"י 
המצאת אישורי ביטוח.

החוזה שייחתם בין חנ"י לבין הזוכה במכרז המכס שיהא מעוניין להשתמש בנכס לצרכי המכרז מצוי לעיון החל מיום 21/10/14 אצל גב' אתי מור במשרדי חנ"י דרך מנחם בגין 74 קומה 5 תל אביב, בתיאום מראש בטלפון 03-5657092, 03-5657981.