הרחבה ועדכון של מאגר ספקים קיים למתן שירותים הנדסיים בתחום הנדסת קרקע וביסוס

 

1. בכוונת חברת נמלי ישראל  ( להלן – "החברה") להרחיב ולעדכן את מאגר הספקים הקיים למתן שירותים הנדסיים בתחום הנדסת קרקע וביסוס.

2. על ספק המעוניין להצטרף למאגר הקיים לעמוד בדרישות המינימליות המפורטות להלן: 

2.1. מספר שנות ניסיון מקצועי מינימאלי של הספק של לפחות 15 שנים בתחום הנדסת קרקע וביסוס (ניתן לייחס ניסיון מקצועי של בעל המשרד). 

2.2 לספק ניסיון מוכח במתן שירותים בתחום הנדסת קרקע וביסוס, שבוצעו בפועל משנת 2011 ואילך, מהם פרוייקט אחד לפחות, בסכום מינימאלי של שכ"ט ששולם לספק לפרוייקט זה של 100,000 ₪.

2.3. המצאת אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -  1976 - צרופה 1.

3. ספק המעוניין להצטרף למאגר הספקים הקיים, יעביר את המידע המפורט להלן:

3.1. מסמכים ופרטים לגבי כל אחד מהתנאים שבסעיף 2 לעיל.

3.2. העתק תעודות הסמכה / דיפלומה.

3.3. אישור על רישום תאגיד ברשם החברות/שותפויות (אם הספק הינו תאגיד) – צרופה 2.

3.4. תיאור המשרד/הספק, לרבות המבנה הארגוני של הספק, גודל המשרד, כולל צוות העובדים המועסק על ידיו (פירוט של המתכננים / יועצים על פי תחום עיסוקם) וכמו כן קורות חיים וניסיון מקצועי של בעל המשרד.

4 . למען הסר ספק, מוצהר ומודגש כי חברת נמלי ישראל אינה מתחייבת למסור לספק כלשהו את הביצוע של שירותים הנדסיים כל שהם ואף אינה מתחייבת לפנות לספק כלשהו בבקשה לקבלת הצעות לביצוע שירותים הנדסיים.
 
5. את המידע המבוקש יש להעביר בדוא"ל ל --    oferk@israports.co.il  ולוודא קבלתו בטלפון מס' 03-5657986 או במסירה אישית בכתובת: חברת נמלי ישראל-פיתוח ונכסים בע"מ , 
בית מעיא, דרך מנחם בגין 74, ת"א, קומה 9, לידי מר עפר כץ, ראש אגף התקשרויות ובקרה.

6. את המידע יש להעביר עד ליום 24/12/2015, שעה 12:00 .

לאישורים ותצהירים לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן