הקמת מאגר מציעים למתן שירותים לבדיקת איכות הביקורת הפנימית

 

בכוונת חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ להקים רשימת מציעים למתן שירותים לבדיקת איכות הביקורת הפנימית, בהתאם לחוזר רשות  החברות  הממשלתיות 2014-4-4 מיום 22.5.2014 המצ"ב  (צרופה 5).

על המעוניינים להיכלל במאגר המציעים לעמוד בתנאים שלהלן במצטבר:

1. המציע בעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות במתן שירותי ביקורת פנימית לחברות ציבוריות ו/או ממשלתיות.

2. המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות במתן שירותים לבדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ציבוריות ו/או ממשלתיות.

3. לנותן השירות (להלן "הבודק") מטעם המציע יהיה:

3.1 בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון בעל 7 שנות ניסיון לפחות בתחום עיסוקו.

3.2 אדם שהוסמך לביצוע הבדיקה האמורה בחברות ממשלתיות  ע"י לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, ע"י לשכת רואי חשבון בישראל או ע"י לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (The Institute Of Internal Auditors (IIA  או שהינו בעל ניסיון ומומחיות בבדיקת איכות הביקורת הפנימית.

כל המעונין להכלל ברשימת המציעים ימציא את המסמכים שלהלן:

1. פרופיל המציע.

2. קורות חיים של הבודק.

3. התייחסות ופרטים לגבי כל אחד מהפרטים המפורטים בסעיפים 1-3 שלעיל, כולל אישורים/רישיונות מתאימים.

4. אישורים ותצהירים לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (צרופות 1-3).

5. אישור היעדר ניגוד ענינים (צרופה 4).

יש להגיש פרופיל חברה, המלצות/שמות ממליצים ומסמכים ופרטים רלוונטיים המצביעים על עמידה בתנאים שלהלן לגב' חוה רפופורט, ממונה על נהלים והדרכה, במסירה אישית או בדואר 
עד ליום ראשון, 29.11.015, בשעה 12:00, לכתובת:

חוה רפופורט
ממונה על נהלים והדרכה
חברת נמלי ישראל
דרך מנחם בגין 74
תל אביב 67215


לאישורים ותצהירים 
לחץ כאן
לחוזר רשות החברות הממשלתיות 
(צרופה 5) לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית
 לחץ כאן