החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002150) בעניין כוונה להתקשר עם ספק יחיד לצורך ייעוץ בעניין ניסויים במודלים פיזיקליים

 


בכוונת חברת נמלי ישראל להתקשר עם המכון לחקר הנדסה ימית בע"מ לביצוע עיקרי הנושאים הבאים:

א. ניתוח הסעת חול ומאזן חולות כתוצאה מבניית נמל הדרום ונמל המפרץ.

ב. מודלים פיזיקאליים.

ג. חוות דעת מקצועיות בנושאים: סדימנטולוגיה, גובה גל, זרמים והשפעת מבנים ימיים.

חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית בחברה היא: עפ"י מצב הדברים בפועל ועפ"י דין.

המכון לחקר הנדסה ימית בע"מ הינו בבחינת ספק יחיד בהיותו הגוף היחיד בארץ בעל יכולת וניסיון בכל המפורט להלן:

א. ביצוע בדיקות מעבדה למבנים ימיים בהיותו מחזיק תעלה ובריכת גלים המאפשרים זאת.

ב. ביצוע מודלים נומריים של תופעות חופיות כגון הסעת חולות.

ג. ביצוע מודלים של אגיטציה.

ד. ביצוע בדיקת מודלים של סחרור מי קירור.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל ר' אגף  תכנון מבנים ימיים גב' דניאלה אוסטרובסקי בפקס מס': 03-561-2184 לא יאוחר
מיום 19/07/2017.