החלטת ועדת המכרזים (מס.1002254) בעניין כוונה להתקשר עם חברת חשמל כספק יחיד

 


1. בהתאם להוראות סעיף 3א(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -1993 (להלן "תקנות חובת המכרזים") מתכבדת בזאת חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (להלן "חנ"י) להודיע על כוונתה להתקשר עם חברת החשמל לישראל (להלן "חח"י") כספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים וזאת עד ליום 31.12.2020.

2. להלן יובאו עיקרי ההתקשרות:

2.1 חיבורי חשמל חדשים מרשת חח"י, ושינויים וטיפול בחיבורי חשמל קיימים מרשת חח"י (על כל סוגיהם).

2.2 הקמת רשתות חשמל של חח"י (על כל סוגיהן) לצורך חיבורי חשמל עבור חנ"י לרבות הקמת מתקני מיתוג והשנאה של חח"י, ושינויים ברשתות חשמל קיימות של חח"י.
(להלן "העבודות").
יובהר כי עבודות במתקן חשמל פרטי של חנ"י (אחרי המונים של חח"י), כגון תחמ"ש פרטית של חנ"י ותחנות השנאה פרטיות של חנ"י, יבוצעו בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 1992, ותקנות חובת המכרזים, ולא במסגרת התקשרותה של חנ"י עם חח"י במסגרת ספק יחיד כמפורט לעיל.

3. התמורה שתשולם לחח"י בגין ביצוע העבודות, תהא בהתאם לתעריפי רשות החשמל (הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל)/תעריפי חברת החשמל לישראל, כפי שיעודכנו מעת לעת.

4. מצורף בזאת עותק מחוות דעתו של בעל הסמכות המקצועית בחנ"י לעניין ההתקשרות, הקובעת שלפי זכויות מכוח דין, או בהתאם למצב הדברים בפועל ובהתייחס לעבודות המפורטות בסעיף 2 שלעיל, חח"י היא בבחינת "ספק יחיד" כהגדרתו בסעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים.

5. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למהנדס חשמל ותקשורת בחנ"י, מר משה פארן, בפקס מס' 03-5622173, ולהודיע כי קיים ספק, המסוגל לבצע את העבודות וזאת לא יאוחר מיום 05.11.2017 בשעה 12:00 בצהריים .