החלטת ועדת המכרזים בעניין כוונה להתקשר עם פז בית זיקוק אשדוד בע"מ כספק יחיד

 

1.     בהתאם להוראות סעיף 3א(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים") מתכבדת בזאת חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
(להלן: "חנ"י") להודיע על כוונתה להתקשר עם פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן: "פז"א") כספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.

2.   להלן יובאו עיקרי ההתקשרות:

   2.1    במסגרת פרויקט הרצל ב' באשדוד, המדינה, באמצעות חנ"י, מקימה את הדרכים לנמל הדרום, בהן נכלל בין היתר קטע "D" המיועד לשמש כנתיב הכניסה הראשי לנמל הדרום ("הפרויקט").

   2.2     בתוואי דרכי הגישה לנמל הדרום ובעיקר לאורך קטע "D" המיועד כאמור לשמש כנתיב הכניסה הראשי לנמל הדרום, קיימים מספר צינורות דלק של פז"א ("הצנרת").

   2.3    לצורך הקמת דרכי הגישה במקומות בהם מצויה הצנרת, נדרש להחדיל ולהוציא את הצנרת של פז"א אל מחוץ לתוואי דרכי הגישה ("העבודות").

3.       מצורף בזאת עותק מחוות דעתו של בעל הסמכות המקצועית בחנ"י לעניין ההתקשרות, הקובעת שלפי זכויות מכוח דין, או בהתאם למצב הדברים בפועל ובהתייחס לעבודות המפורטות בסעיף 2 שלעיל, פז"א היא בבחינת "ספק יחיד" כהגדרתו בסעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים.

4.       אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בדוא"ל SAPAK-YAHID-GASP@israports.co.il  ולהודיע כי קיים ספק, המסוגל לבצע את העבודות וזאת לא יאוחר מיום 05/12/2018 בשעה 12:00 .

לחוות דעת המהנדס לחץ כאן​