החלטת ועדת המכרזים (מס. ׂ1002813)ׂׂׂ בעניין אישור התקשרות עם המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ כספק יחיד

 
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ כספק יחיד לביצוע מדידות גלים בזמן אמת באמצעות מצופי גלים, עיבוד וניתוח נתוני מדידות גלים בנמלי אשדוד וחיפה, לתקופה של 3 שנים 2019-2021, בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.