החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002777) בעניין כוונה להתקשר עם המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ כספק יחיד

 
בכוונת חברת נמלי ישראל להתקשר עם המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ (להלן - "המכון") לביצוע מדידות גלים בזמן אמת באמצעות מצופי גלים, עיבוד וניתוח נתוני מדידות גלים בנמלי אשדוד וחיפה.
חוות דעת בעל הסמכות המקצועית בחברה היא כי על פי מצב הדברים בפועל ועל פי דין, המכון הינו בבחינת ספק יחיד בהיותו היחיד שיכול לבצע המשך רציף של עבודות איסוף, עיבוד וניתוח נתונים של מדידות גלים שבוצעו באמצעות מצופי גלים בזמן אמת בנמלי אשדוד וחיפה, על בסיס ידע מצטבר של למעלה מ-20 שנה ובשימוש התוכנה הייחודית לאגירת נתוני גלים שפותחה במכון ומאפשרת קבלת נתונים עם איכות ואמינות גבוהה. הנתונים הנ"ל משמשים כלקט למודלים לקביעת תנאי גלים לצורך תכנון הנמלים והמבנים הימיים וביצוע תסקירי השפעה על הסביבה וכן לצרכי ניתוב של אוניות לנמלי אשדוד וחיפה.

העבודות כוללות בעיקרם איסוף, עיבוד וניתוח נתונים של מדידות גלים שבוצעו באמצעות מצופי גלים וכן בנוסף הפעלת מדי הגלים ואחזקתם.

עיקרי ההתקשרות: ההתקשרות הינה לתקופה של 3 שנים בהתאם לכתב כמויות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות במייל sapakyahid@israports.co.il עד ליום 5.12.18.