החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002808) בעניין אישור התקשרות עם חברת פז בית זקוק אשדוד בע"מ כספק יחיד

 
ועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ אישרה התקשרות עם חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ כספק יחיד לביצוע עבודות להוצאת והחדלת צינורות דלק של פז"א, זאת בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.