הרשמה למאגר ספקים לשירותים הנדסיים

 1. כללי:
  1. בכוונת חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן "חברת נמל ישראל")  לערוך רשימת מציעים ממוחשבת (להלן "מאגר") של מתכננים, מהנדסים, אדריכלים, מודדים, חברות תיאום ניהול ופיקוח, יועצים בתחומים הנדסיים, ונותני שירותים אחרים בתחום ההנדסה (להלן "ספק / ספקים") .
  2. הספק המבקש להיכלל במאגר באחד התחומים/מקצועות, או במספר תחומים / מקצועות הכלולים בו ייבדק על ידי חטיבת ההנדסה של חברת נמל ישראל,  ויסווג בתחום המתאים על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת נמלי ישראל, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שיומצאו על ידי הספק.
  3. ספק המבקש להיכלל במאגר במספר תחומים מתבקש להמציא את הנתונים הנדרשים בכל תחום בנפרד.

 2. תנאים מקדמיים להגשת הצעה להצטרפות למאגר:
  1. מספר שנות ניסיון מקצועי מינימאלי של הספק, כפי שמפורט בטבלה בסעיף 3 להלן, לכל תחום בנפרד, (ניתן לייחס ניסיון מקצועי של בעל המשרד).
  2. לספק ניסיון מוכח במתן שירותים בכל אחד מהתחומים המפורטים בטבלה שבסעיף 3 להלן, שבוצעו בפועל משנת 2005 ואילך מהם  פרויקט אחד לפחות, בהיקף מינימאלי כפי שמופיע בטבלה שבסעיף 3 להלן. (כל ספק בתחומו). הסכומים בסעיף זה הם במחירים שוטפים ואינם כוללים מע"מ.       
  3. אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.

 3. תחומי תכנון ויעוץ

  להלן פרוט תחומי תכנון ויעוץ ודרישות מקדמיות להוכחת ניסיון מקצועי להצטרפות למאגר:

  מספר תאור תחום התכנון והייעוץ מס' שנות ניסיון לפחות בהתאם לסעיף 2.1 לעיל סכום מינימאלי של  שכ"ט ששולם לספק לפרויקט אחד, בהתאם לסעיף 2.2 לעיל
  3.1 אדריכלות מבנים 15 400,000 ש"ח
  3.2 הנדסה אזרחית כולל מבנים ומתקנים 15 400,000 ש"ח
  3.3 תכנון וייעוץ ומתן חוות דעת למבנים ימיים 15 500,000 ש"ח
  3.4 תכנון ויעוץ בהנדסה ימית 15 500,000 ש"ח
  3.5 הנדסת דרכים, פיתוח שטח ותשתיות, כולל הנדסת תנועה ותחבורה . 15 400,000 ש"ח
  3.6 הנדסת מכונות ותעשיה 15 100,000 ש"ח
  3.7 תכנון מערכות דלק, גז וכימיקלים 15 100,000 ש"ח
  3.8 מים וביוב, כולל: מערכות ניקוז, תחנות שאיבה, מתקנים טרמיים ותברואתיים 15 200,000 ש"ח
  3.9 תכנון עבודות חשמל 10 200,000 ש"ח
  3.10 תכנון עבודות תקשורת 10 200,000 ש"ח
  3.11 תכנון עבודות מכשור ובקרה 10 100,000 ש"ח
  3.12 ייעוץ ותכנון מערכות מיגון ואבטחה היקפית 10 100,000 ש"ח
  3.13 אדריכלות גנים ונוף 10 100,000 ש"ח
  3.14 ייעוץ לבטיחות 10 50,000 ש"ח
  3.15 הנדסת קרקע וביסוס 15 100,000 ש"ח
  3.16 ייעוץ לצבע ולהגנה מקורוזיה 15 לא נדרש
  3.17 ייעוץ למטלורגיה 15 לא נדרש
  3.18 יועץ בנושא בטונים כולל דיוס  וגראוט 15 לא נדרש
  3.19 ביצוע קידוחי קרקע (לסקרים ובדיקות) 10 לא נדרש
  3.20 מעבדות - בדיקות ללא הרס 10 לא נדרש
  3.21 שירותי מעבדה ושירותים טכניים 10 לא נדרש
  3.22 מדידות ומיפוי 10 לא נדרש
  3.23 מדידות בתימטריות 5 לא נדרש
  3.24 מדידת גלים  בים 10 לא נדרש
  3.25 מדידות זרמים בים 10 לא נדרש
  3.26 סקרים ימיים ותת ימיים 15 לא נדרש
  3.27 סקרים גיאולוגיים למקורות אבן לשוברי גלים 5 לא נדרש
  3.28 ייעוץ בנושאי סדימנטולוגיה והשפעה על הסביבה 15 לא נדרש
  3.29 ביצוע סקרים להשפעה על הסביבה 10 300,000 ש"ח
  3.30 סיקרי התכנות וחקר ביצועים 10 לא נדרש
  3.31 ייעוץ ומתן שירותים הנדסיים של מודלים פיזיקליים למבנים ימיים 15 לא נדרש
  3.32 ייעוץ ומתן שירותים הנדסיים של מודלים נומריים למבנים ימיים 15 לא נדרש
  3.33 ייעוץ בתחום ניהול לו"ז לעבודות הנדסיות 10 לא נדרש
  3.34 צוללים למתן שירותים הנדסיים בים 5 לא נדרש
  3.35 תיאום ניהול ופיקוח לעבודות בהנדסה ימית 15 300,000 ש"ח
  3.36 תיאום ניהול ופיקוח לעבודות בהנדסה אזרחית 15 300,000 ש"ח
  3.37 בקרת חשבונות של נותני שירותים בתחומי ההנדסה 10 לא נדרש

 4. אופן הרישום במאגר ספקים בתחום ההנדסה.
  1. הרישום למאגר יעשה באתר ע"י מילוי בקשה ממוחשבת, באמצעות הטופס שבסוף מסמך זה. המבקש להירשם ימלא, בטופסי הרישום הממוחשבים שיופיעו על המסך, את פרטיו האישיים והמקצועיים ע"פ הנחיות המערכת.
  2. ספק המבקש להיכלל במאגר במספר תחומים חייב למלא את הפרטים הנדרשים בכל תחום בנפרד. כלומר, לכל תחום נדרש למלא את הפרטים האישיים של הספק בנפרד.
   שים לב, בכל טופס רישום ניתן לבחור בתחום אחד בלבד.
  3. לאחר מילוי טופס ההרשמה למאגר, ישלח לדוא"ל של הנרשם שאלון מורחב במייל נפרד בעבור כל תחום התכנון/ הייעוץ המבוקש (במידה ומבוקש להירשם לשלושה תחומים ישלחו 3 מיילים, אחד עבור כל תחום, והבקשות יהיו נפרדות לכל תחום).
  4. לאחר מילוי הטפסים, המבקש ידפיס מהמערכת את טופסי הבקשה לרישום הנ"ל ויחתום עליהם, כמו כן יצרף  את המסמכים הבאים:
   1. מסמכים ופרטים לגבי כל אחד מהתנאים  שבסעיף 2 לעיל.
   2. מסמכים נוספים:
    1. העתק תעודות הסמכה / דיפלומה.
    2. אישור על רישום תאגיד  ברשם החברות/שותפויות ( אם הספק הינו תאגיד ).
    3. תיאור המשרד/הספק, לרבות המבנה הארגוני של הספק, גודל המשרד, כולל צוות העובדים המועסק על ידיו (פירוט של המתכננים/יועצים על פי תחום עיסוקם) וכמו כן קורות חיים וניסיון מקצועי של בעל המשרד.

   לתשומת ליבכם - יש לשלוח את הטפסים המודפסים בצירוף המסמכים הנדרשים בדואר לפי הכתובת שבסעיף 7, וגם למלא  את הטפסים באתר ולשלוח באמצעות הדוא"ל (ללא מסמכים מצורפים).

 5. עדכון הפרטים
  1. באחריות הספק לעדכן את חברת נמלי ישראל בדבר שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר.
  2. חברת נמלי ישראל על פי החלטתה הבלעדית, תעדכן את הרשימות אחת לשנה או אחת לתקופה בהתאם לפרטים שיומצאו על ידי הספקים.

 6. למען הסר ספק מוצהר ומודגש כי חברת נמלי ישראל אינה מתחייבת למסור לספק כלשהו את הביצוע של שירותים הנדסיים כל שהם ואף אינה מתחייבת לפנות לספק כלשהו בבקשה לקבלת הצעות לביצוע שירותים הנדסיים.

 7. כתובת למשלוח הבקשה

  את המידע המבוקש לרבות טופסי הרישום והמסמכים המצורפים להן, יש לשלוח, למשרדי חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ, בדואר לפי הכתובת: חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ, לידי ראש אגף התקשרויות ובקרה, הלל בוק, דרך מנחם בגין 74, תל אביב, מיקוד: 67215.

לשאלות והבהרות  נא לפנות לכתובת Reg.spk@israports.co.il

דף אינטרנטלהלן קישור לטופס הקלדת הנתונים הראשוניים