RFI (REQUEST FOR INFORMATION) אודות שימוש במיכל ובתשתיות נלוות במסוף הכימיקלים הצפוני בנמל חיפה

 

תאריך אחרון להגשה:15/03/2018* 12:00
תאריך פרסום: 31/01/2018
סוג מכרז: פיתוח, בינוי ותשתיות