בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות הפעלה לצרכי פריקת מלט בצובר ברציף 30 בנמל אשדוד

 

1.חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ ("חנ"י") מזמינה בזאת קבלת מידע אודות הפעלה לצרכי פריקת מלט בצובר של חלק מהרציף הידוע כרציף 30 בנמל אשדוד (להלן – "הרציף").

2. ההליך הינו בהמשך למסקנות הוועדה לשינויים מבניים והגברת התחרות בענף המלט שהוקמה בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3992 מיום 18/12/2011 והחלטת ממשלה מס' 535 (יקר/2)
מיום 10/07/2013 להנחות את חנ"י לבצע הליך של פנייה מוקדמת לקבלת מידע לצורך בחינת ההליך העדיף לבחירת מפעיל.

3. מטרת הפניה לקבלת המידע היא, בין היתר, לבחון קיומם של גורמים היכולים להפעיל את הרציף למתן שירות לניטול כמויות גדולות של צמנט תוך העלאת התפוקות ושיפור רמת השירות.

4. לקבלת מסמכי הבקשה לקבלת מידע (RFI)  בדוא"ל, לחץ כאן : hadasg@israports.co.il 
 למידע ובירורים: הדס גלס שמעון, אגף כלכלה והשקעות, מס. טלפון: 03-5680424, או בדוא"ל: hadasg@israports.co.il  
 שאלות בכל הנוגע לבקשה לקבלת מידע (RFI) ניתן יהא להעביר עד ליום 03/03/2015 , כמפורט במסמכי הפניה.

5. התאריך האחרון למתן מענה בכתב לבקשה לקבלת מידע (RFI) הוא 16/03/2015 שעה 12:00 , כמפורט במסמכי הפניה.

6. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין נוסח מסמכי הפניה , יקבע נוסח מסמכי הפניה.

7.מובהר כי פנייה זו לקבלת מידע אינה מהווה שלב בהתקשרות כזו או אחרת עם מי מהמשיבים לפנייה ואינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות ו/או הליך כלשהו היוצר מחוייבות כלפי משיב
לפנייה או כלפי צד ג' כלשהו ואינה מחייבת את חנ"י לפעול במתווה כלשהו ו/או לצאת למכרז לבחירת מפעיל אוניברסלי והיא רשאית לפעול ככל שיראה לה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.