הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במחסנים ובשטח אחסנה פתוחה - בעורף נמל אשדוד

 
מספר מכרז :  151/3/17 
תאריך אחרון להגשה :  07/03/2017 10:00 
תאריך פרסום :  25/01/2017 22:00 
סוג מכרז :  נכסים
 


1. חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ ("חנ"י") מעוניינת לקבל הצעות למתן הרשאה לשימוש בשטח מפותח בעורף נמל אשדוד, לשימוש נמלי בכפוף למפורט בהרחבה במסמכי המכרז, 
לתקופה של 10 שנים. לחנ"י זכות ברירה להארכת התקופה ב-5 שנים נוספות, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

2. השטחים נשוא הזמנה זו ממוקמים בין רח' הספנים ממזרח ורח' לסקוב ממערב והם כוללים מגרשים על פי תכנית מס' 71/101/02/3א' כמפורט להלן:  

מס' מגרש

שטח כולל במ"ר במגרש

שטח בנוי במ"ר במגרש

11

כ -  13,726                 

-

12

כ -  12,440                  

6,345

 כל מציע רשאי להגיש הצעה למגרש אחד או שניים.
 זכויות חנ"י לקבוע את ההצעה הזוכה ושיקול הדעת הרחב המוקנה לה לעניין זה מפורטים במסמכי המכרז.

3. המציעים יידרשו להציע את סכום דמי ההרשאה המוצע על ידם. 
 (יובהר כי נקבעו דמי הרשאה שנתיים מינימאליים בסכום של 90 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ עבור הצעות למגרש 12, בסכום של 70 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ עבור הצעות למגרש 11, ובסכום
 של 80 ₪  למ"ר בתוספת מע"מ עבור הצעות לשני המגרשים יחדיו).
 מובהר כי תינתן הנחה בדמי ההרשאה לזוכה במכרז שיבנה מתקן לאחסנת רכבים לגובה, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

4. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית  בדרך של הגשת הצעות אלקטרוניות לתיבת מכרזים אלקטרונית.
 לחנ"י שמורה הזכות לנהל את ההליך בשלבים הכוללים שלב ממוכן מתפתח (להלן: "תיחור דינמי"). יחד עם זאת מובהר כי חנ"י אינה מתחייבת לקיים את התיחור הדינמי והיא רשאית, 
 לפי שיקול דעת המוחלט והבלעדי לקבוע את הזוכה במכרז על בסיס ההצעות שתוגשנה במסגרת מסמכי המכרז.
 תנאים מפורטים לגבי הגשת הצעות אלקטרונית ותיחור דינמי מצויים במסמכי המכרז.

5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

התנאים שלהלן מובאים בתמצית בלבד. את התנאים בנוסחם המלא ניתן למצוא במסמכי המכרז כמפורט בסעיף 7 להלן.

רשאי להגיש הצעה מציע שהינו תאגיד (או מיזם משותף, כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז) העומד בתנאים הבאים:

(א) להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית שהוצאה לבקשת מציע במכרז, ערוכה לפקודת חנ"י כמפורט במסמכי המכרז ובתוקף לתקופה שעד ליום  03/09/2017 ובסכום של 100,000 ₪ 
לכל מגרש. להצעות עבור שני המגרשים יחדיו יש להגיש ערבות/יות בנקאית/יות בסכום כולל של 200,000 ₪.

(ב) המצאת כל המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

(ג) הצגת הון עצמי, מחזור שנתי, ומכתב כושר מבנק מוכר ומאושר לפעול בישראל, הכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז. 

(ד) הצהרה שהתאגיד המציע, חברי התאגיד ומנהליו לא הורשעו בעבירות המפורטות בתוספת השניה לחוק המרשם הפלילי, ותקנות השבים, התשמ"א-1981 ואשר טרם התיישנו.

6. לצורך מימוש הזכייה יידרש זוכה במכרז לעמוד בכללי רשות מקרקעי ישראל בדבר העברת זכויות לזרים.

מסמכי המכרז:

7. עיון והורדת מסמכי המכרז במלואם תהיה באמצעות מערכת המכרזים של חנ"י החל מיום 30/1/2017. המציע יוריד טופס למילוי פרטים  שיוחזר ממולא לחנ"י  באמצעות דוא"ל ייעודי 
assa@israports.co.il
   בבקשה לקבלת גישה למסמכי המכרז. לינק לטופס מצורף  למטה.
לאחר מכן יקבל הפונה בדוא''ל שם משתמש וסיסמה. הנחיות להורדת מסמכי המכרז במלואם ממערכת המכרזים של חנ"י  מצורפות בלינק שלמטה.

8. המעוניינים להשתתף במכרז יגישו הצעתם עד לא יאוחר מיום 7/3/2017 בשעה 12:00, לתיבת מכרזים אלקטרונית של חנ"י ואת הערבות הבנקאית לתיבת המכרזים המיועדת לכך 
במשרדי חנ"י, בית מעיא, דרך מנחם בגין 74 תל אביב, קומה 12, חדר 1207, כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.

9. ביום 16/2/2017 בשעה 10.00, ייערך סיור בשטח המוצע למעוניינים להשתתף במכרז. מקום המפגש – בכניסה למגרש ברח' הספנים, אשדוד.
לשאלות בעניין המיקום המדויק של נקודת המפגש לסיור, ניתן ליצור קשר ביום הסיור לטלפון מס' 050-5739808.

10. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת והיא תהא זכאית להאריך מועדים ו/או לוותר על תנאי ו/או תנאים וכן לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע
אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר או כל מסמך אחר למעט הערבות הבנקאית, להשלים את החסר בתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה.
חנ"י תהא זכאית בכל שלב ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את הליך המכרז ו/או לצאת בהליך אחר.

11. תנאי הליך המכרז המלאים מפורטים במסמכי המכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה תמציתית זו.

להנחיות להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן


לטופס רישום מציע במכרז  לחץ כאן
​​​  

לנוסח המכרז בשפה הערבית לחץ כאן