מכרז למתן שירותי DBA להקמה תחזוקה וניהול של בסיסי נתונים (המכרז נסגר)

 
מספר מכרז :  7/16   
תאריך אחרון להגשה :  15/09/2016 12:00 
תאריך פרסום :  25/08/2016 00:00 
סוג מכרז :  מחשוב ותקשורת
 

                   
בהמשך למודעה  שהתפרסמה ביום 21/07/2016 (להלן – "הפרסום העיקרי"),  חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ, מודיעה בזאת על תיקון תנאי הסף במכרז ודחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, כדלקמן: 

1. תנאי הסף בסעיף 4.6 בהזמנה להשתתף במכרז פומבי יתוקן ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

    למציע הסמכה של Oracle Gold Level  ולמציע או קבלן משנה מטעמו הסמכה של Microsoft Gold Data Platform .

2. ביתר תנאי הסף לא חל כל שינוי. 

3. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 15/09/2016 שעה 12:00.

4. ניתן למצוא את הפרסום העיקרי באתר האינטרנט של חברת נמלי ישראל בכתובת www.israports.co.il   במדור מכרזים.

למודעת המכרז המקורית לחץ כאן