מכרז למתן שירותים לאיסוף ועיבוד נתוני זרמים, מפלס פני ים וגלים בתחומי נמל חיפה ונמל אשדוד

 
מספר מכרז :  25/7023/02/17 
תאריך אחרון להגשה :  15/06/2017 09:00 
תאריך פרסום :  08/05/2017 21:00 
סוג מכרז :  שירותים

1. בהתאם להסכם בדבר רכישות ממשלתיות ובהתאם לדיני המכרזים במדינת ישראל, חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – "חנ"י") מזמינה בזה להגיש הצעות עבור מתן שירותים לאיסוף ועיבוד נתוני  זרמים, מפלס פני ים וגלים בתחומי נמל חיפה ונמל אשדוד.

2. המכרז ייערך על דרך של הליך בחינה דו-שלבית כמשמעותו בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים") ויתנהל כמכרז ממוכן, כאמור בתקנה 19ג' לתקנות חובת המכרזים, בהתאם למסמכי המכרז.
המציעים מודעים לכך שעליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות תיבת המכרזים האלקטרונית ועל פי ההוראות הרלוונטיות בהקשר זה, וכי לא יתקבלו במכרז זה הצעות שלא יוגשו באמצעות תיבת המכרזים האלקטרונית.

3. תקופת ההתקשרות למתן השירותים הינה למשך 3 שנים עם אפשרות להאריך את התקופה עד 24 חודשים נוספים (סה"כ 5 שנים).

4. המשתתפים במכרז חייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים הבאים:

4.1. המציע המציא את כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, כשהם בתוקף. לגבי מציע זר, במידה והמציע הזר יזכה במכרז, החוזה איתו ייחתם באמצעות חברה מקומית ישראלית אשר תוקם ע"י המציע, כתנאי לחתימה על החוזה עימו.
התשלומים יבוצעו באמצעות החברה המקומית  שתמציא את כל  האישורים והתצהירים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

4.2. המציע המציא  ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) ערוכה לטובת חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ לקיום הצעתו במכרז זה לתשלום כל סכום עד לסך של 350,000₪  בתוקף עד לתאריך 14/12/2017.
בערבות יש לציין במפורש כי היא עבור "מכרז מס' 25/7023/02/17 למתן שירותים לאיסוף ועיבוד נתוני זרמים, מפלס פני ים וגלים בתחומי נמל חיפה ונמל אשדוד." מציע זר רשאי להמציא ערבות בנקאית בלתי מותנית, בשפה האנגלית בלבד, לתשלום כל סכום עד לסך
של 96,952 דולר אמריקאי או 89,058 אירו, מבנק המדורג על ידי S&P בדירוג A  לפחות - או דירוג שווה ערך על ידי חברות מדרגות אחרות , ושלמדינה בה מצוי הבנק יש קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל (להלן "בנק מאושר"). 
חנ"י תהיה רשאית, מעת לעת, לדרוש את הארכת תוקף הערבות לתקופה או לתקופות נוספות מצטברות של עד 6 חודשים בסה"כ והמציע מתחייב ומסכים בזאת להאריך את תוקף ערבותו בהתאם.

מבלי לגרוע מאיזה מהוראות מסמכי המכרז ולמען הסר כל ספק, תשומת לב המציעים מופנית לכך כי אי המצאת ערבות כנדרש, תגרום לפסילת ההצעה.

את הערבות הבנקאית נדרש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים לערבויות (הפיזית) הנושאת שם מכרז זה במשרדי חנ"י, דרך מנחם בגין 74  תל-אביב, הנמצאת בקומה 10, חדר 1010, .

4.3. המציע הינו תאגיד הרשום עפ"י כל דין בישראל או מחוץ לישראל כחברה  או כשותפות. מציע זר, נדרש להמציא אישור רישום כפי שמקובל במדינת התאגדותו, מאושר על ידי עורך דין/נוטריון. לא תתקבל הצעה של שותפות שהוקמה מכח חוזה ואינה רשומה (joint venture).

4.4. המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 5 שנים במצטבר לפחות מתוך 10 השנים האחרונות, בביצוע מדידות ימיות של זרמים ו/או גלים, וכן בעיבוד ואינטרפרטציה של הנתונים ובהפקת הדוחות .

5קבלת מסמכי המכרז :

5.1. המציע יוריד את טופס המילוי הפרטים מאתר חברת נמלי ישראל  www.israports.co.il   במדור מכרזים וישלח את הטופס המלא לדוא''ל ייעודי    cur@israports.co.il  בבקשה לקבל את מסמכי המכרז.

5.2. לאחר ביצוע האמור לעיל, המציע יקבל בדוא''ל את שם המשתמש ואת הסיסמה לרבות הנחיות להורדת מסמכי המכרז מאתר https://ramdor.net  .  ניתן יהיה לבצע הורדת מסמכי המכרז החל מתאריך 10.5.2017.

5.3. למניעת ספק יובהר כי למציע אין זכות לערוך שינוי כלשהו במסמכי המכרז וכי רק העותק אשר יאושר על ידי ועדת המכרזים ויפורסם באתר  https://ramdor.net  הינו העותק הסופי והקובע במכרז זה והמחייב כל מציע.

5.4. ניתן למצוא באתר לעיל מדריך למשתמש במערכת המכרזים הממוכנת.

5.5. לקבלת סיוע טכני בכל הקשור לרישום למכרז והשימוש במערכת המכרזים הממוכנת, ניתן לפנות לנציגי התמיכה של חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ בטלפון: 03-7667777 בימים א-ה בין השעות 08:00-18:00 (לא כולל ערבי חג וחגים).

6. מציע יהיה רשאי לפנות לקבלת הבהרות (להלן – "שאלות הבהרה") עד ליום 25/05/2017 בשעה 12:00 בכתב בלבד בציון המסמך הרלבנטי, סעיף ועמוד, לאיש הקשר מטעם חנ"י, מר עפר כץ באמצעות דואר אלקטרוני: cur@israports.co.il .

יודגש כי הודעות למציעים יפורסמו רק בתיבת המכרזים האלקטרונית וזאת לכל מי שנרשם וקיבל את שם המשתמש ואת הסיסמה כמפורט לעיל.

7. המועד האחרון להגשת ההצעות והערבות הבנקאית הוא עד יום 15/06/2017  בשעה  12:00. לאחר מועד זה תיבת המכרזים האלקטרונית ותיבת המכרזים לערבויות לא יאפשרו הגשת הצעות וערבות בנקאית למכרז זה.  
את הערבות הבנקאית יש להגיש במעטפה סגורה אל  תיבת המכרזים לערבויות הנושאת שם מכרז זה, הנמצאת בקומה 10, חדר 1010, במשרדי חנ"י, דרך מנחם בגין 74, תל-אביב.

8. ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, עד ליום 14/12/2017 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חנ"י רשאית לדרוש מהמציעים, מעת לעת, להאריך את תוקף הצעתם לתקופות נוספות ומצטברות של עד  6  חודשים, והמציעים יפעלו בהתאם להודעתה כאמור.

9. כל ההוצאות מסוג כלשהו, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.

10. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יקבע האמור במסמכי המכרז.

 לנוסח המכרז בשפה הערבית 
לחץ כאן


להנחיות להורדת מסמכי המכרז
לחץ כאן

להנחיות להגשת מכרז אינטרנטי  לחץ כאן

לטופס רישום מציע
במכרז  לחץ כאן