מכרז לקבלת הצעות להרשאה לשימוש במבנה במעגנת "שביט" בחיפה (המכרז נסגר)

 
מספר מכרז :  150/2/16 
תאריך אחרון להגשה :  15/12/2016 12:00 
תאריך פרסום :  22/09/2016 00:00 
סוג מכרז :  נכסים
 


1. חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - "חנ"י") מעוניינת לקבל הצעות למתן הרשאה לשימוש במבנה מס' 83 במעגנת "שביט" בחיפה ששימש בעברו כמסעדה. (להלן - "הנכס").

2. השטח הבנוי של הנכס הינו כ- 193 מ"ר + פרגולה בשטח כ-49 מ"ר - כמפורט במסמכי המכרז ובנוסף, ייתכן וניתן יהיה להקצות גם שטח פתוח נוסף סמוך למבנה, וזאת  בתנאים כמפורט בחוזה.

3. תקופת ההרשאה  הינה 5 שנים מתחילת ההרשאה כהגדרתה בחוזה. לחנ"י  שמורה הזכות להארכת החוזה לתקופות נוספות שלא תעלינה במצטבר על 5 (חמש) שנים נוספות.
 מטרות ההרשאה –הפעלת מזנון / מסעדה / בית קפה לבאי ודיירי מעגנת שביט וכל שירות נלווה נוסף באישור מוקדם של חנ"י.

4. דמי ההרשאה יקבעו על בסיס הצעת המציע הזוכה במכרז בסכום שלא יפחת מ- 330 ₪ (שלוש מאות ושלושים) למ"ר לשנה. פירוט התשלומים לגבי שטח הפרגולה והשטח הפתוח האופציונלי
כמפורט במסמכי המכרז.


5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

א. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק בישראל לקיום ההצעה ולהבטחת אי נסיגה ממנה בסכום של 10,000 (עשרת אלפים) ₪, שתהיה בתוקף עד ליום 14/06/2017 (או עד למועד
אחר שתקבע חנ"י) והכל כמפורט במסמכי המכרז.

הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית כאמור לעיל, תיפסל.

ב. ניסיון מוכח בניהול והפעלת מסעדה ו/או בית קפה ו/או בית אוכל כהגדרתו בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 ו/או מתן שירותי קייטרינג במשך שנתיים לפחות בתקופה
החל מיום 1/1/2006 בהיקף מחזור כספי  המתייחס  לפעילות  כאמור  לכל  שנה  רלוונטית  כאמור שאינו פחות מ- 600,000 ₪ (שש מאות אלף ₪ ).

ג. המצאת כל המסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בהזמנה להציע הצעות.

ד. הגשת אישור מבנק – "מכתב כושר" כדוגמת המסמך המצורף למסמכי המכרז המעודכן עד חודש לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז מבנק ידוע ומוכר בארץ להנחת דעתה של חנ"י
המאשר את איתנותו הפיננסית של המציע.

ה. הצהרה שהפרט/התאגיד המציע, חברי התאגיד ומנהליו  לא הורשעו בעבירות המפורטות בתוספת לפי חוק המרשם הפלילי, ותקנות השבים, התשמ"א - 1981 ואשר טרם התיישנו.

6. סיור בנכס  ייערך ביום  9/11/2016 בשעה 10:00. מקום המפגש – ברחבה ליד משרדי הנהלת מעגנת  "שביט". השתתפות בסיור אינה חובה.

7. המכרז הינו הליך מכרז עם  בחינה דו שלבית כשהצעות המחיר מוגשות במעטפה נפרדת. משקל ניקוד האיכות ומשקל הצעת המחיר הינם בחלוקה ובשלבים כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות.
חנ"י שומרת על זכותה לבצע הליך תחרותי נוסף, בכפוף להוראות הדין וכמפורט במסמכי המכרז.

מסמכי המכרז:

8. כל המעוניין לעיין במסמכי המכרז, ללא תמורה, יוכל לעשות כן במשרדי חנ"י החל מתאריך 27/9/2016 בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 עד 14:00, בכתובת: דרך מנחם בגין 74, תל אביב,
קומה 5, אגף נכסים ומסחר, בתיאום מוקדם מראש בטלפון: 03-5657083 או 03-5657054.

 תהליך הורדת מסמכי המכרז והדפסתם על ידי משתתף בהליך

 בכוונת חנ"י כי המכרז יתנהל בלא ניירת ולפיכך יחול על המכרז התהליך כדלקמן:

 המציע ישלח פנייה לדוא''ל assh@israports.co.il   בבקשה לקבלת מסמכי המכרז במלואם.

 המציע יקבל בדוא''ל חוזר טופס למילוי פרטים. הטופס הממולא יוחזר לאותה כתובת assh@israports.co.il.

 לאחר ביצוע האמור לעיל, המציע יקבל בדוא''ל את שם המשתמש ואת הסיסמה לרבות הנחיות להורדת מסמכי המכרז במלואם ממערכת המכרזים של חנ"י.

 ניתן יהיה לבצע הורדת מסמכי המכרז החל מתאריך 27/09/2016.

למניעת ספק יובהר, כי למציע אין זכות לערוך שינוי כלשהו במסמכי מכרז ו/או להשמיט מסמכים או קטעים וכי רק העותק אשר יאושר על ידי ועדת המכרזים ויפורסם ממערכת המכרזים
של חנ"י  הינו העותק הסופי והקובע במכרז זה והמחייב כל מציע. זאת ועוד, ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע שלא הגיש את כל המסמכים ו/או שינה ו/או השמיט ו/או מחק קטעים והיא
רשאית  (אך לא חייבת) לאפשר השלמה ו/או תיקון והכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

יודגש כי הודעות למשתתפי ההליך יפורסמו רק באתר וזאת לכל מי שנרשם וקיבל את שם המשתמש ואת הסיסמה כמפורט לעיל.

לתמיכה טכנית במערכת המכרזים של חנ"י ניתן להתקשר לטלפון: 03-7667777 או  במייל support@ramdor.co.il   .

9. המעוניינים להשתתף במכרז, יגישו הצעתם בכתב בצירוף כל המסמכים הנדרשים במעטפה סגורה עד לא יאוחר מיום 15/12/2016 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המיועדת לכך,
בחנ"י, בית מעיא, דרך מנחם בגין 74, תל-אביב, קומה 12, חדר 1207.
 
10. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת והיא תהא זכאית להאריך מועדים וכן לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר או כל מסמך
אחר למעט הערבות הבנקאית, להשלים את החסר בתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידיה.

11. חנ"י תהא זכאית בכל שלב ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את הליך המכרז ו/או לצאת בהליך אחר.

12. תנאי הליך המכרז המלאים מפורטים במסמכי המכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה תמציתית זו.

 
 
 
 
 
 
  Skip Navigation Links