מכרז לארגון טיולים, סופי שבוע ונופשונים לגמלאי ועובדי חברת נמלי ישראל לשנת 2017 (המכרז נסגר)

 
מספר מכרז :  9/16 
תאריך אחרון להגשה :  02/11/2016 12:00 
תאריך פרסום :  22/09/2016 00:00 
סוג מכרז :  שירותים
 

1. בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992, חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – "חנ"י") מזמינה בזה להגיש הצעות עבור מכרז מס' 9/16 לארגון טיולים, סופי שבוע ונופשונים
לגמלאי ועובדי חברת נמלי ישראל לשנת 2017, בהתאם למסמכי המכרז (להלן- "השירותים").

2. המכרז ייערך על דרך הליך בחינה דו-שלבית כמשמעותו בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 ובהתאם למסמכי המכרז.

3. תקופת ההתקשרות למתן השירותים הינה שנת 2017.

4. במכרז זה רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המוקדמים המפורטים להלן. מובהר בזאת, כי על המציע בעצמו לעמוד בדרישות המוקדמות שבסעיף זה לעיל וכי חנ"י לא תאפשר
ייחוס עמידה בדרישות המוקדמות האמורות לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברת אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע:

4.1. המציע הינו תאגיד הרשום עפ"י כל דין בישראל כחברה או כשותפות.  לא תתקבל הצעה של שותפות שהוקמה מכח חוזה ואינה רשומה (joint venture).

4.2. המציע המציא את כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, כשהם בתוקף.

4.3. למציע ניסיון  מוכח  החל מ- 1.1.2012 ועד 31.8.2016, בארגון חבילות אירוח הכוללות לינה עבור מפעלים/ארגונים גדולים, שיש להם לפחות 500 עובדים/מועסקים (מפעל/ארגון אחד לפחות
בכל שנה).

4.4. המציע המציא ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) ערוכה לטובת חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ לקיום הצעתו במכרז זה לתשלום כל סכום עד לסך של 30,000 ש"ח (שלושים
אלף ש"ח) בתוקף עד לתאריך 31.01.2017. בכתב הערבות יש לציין במפורש כי היא עבור "מכרז מס' 9/16 לארגון טיולים, סופי שבוע ונופשונים לגמלאי ועובדי חברת נמלי ישראל לשנת 2017".

5. הורדת מסמכי המכרז:

כל המעוניין לקבל עותק של מסמכי המכרז יוכל לעשות זאת באמצעות כניסה לאתר חנ"י בכתובת  www.israports.co.il  ויפעל עפ"י המידע וההנחיות המצויות במדור "מכרזים" וישלח מייל לכתובת:   tendernet@israports.co.il   בבקשה לקבל את מסמכי המכרז.

5.1. המציע יקבל בדוא''ל חוזר טופס למילוי פרטי המציע. הטופס הממולא יוחזר לאותה הכתובת.

5.2. לחילופין, המציע ימלא את הטופס המצורף למודעה זו ויעבירה לכתובת  tendernet@israports.co.il.

5.3. לאחר ביצוע האמור לעיל, חנ"י תשלח למציע שם משתמש וסיסמה לרבות הנחיות להורדת מסמכי המכרז מהאתר www.atview.net  . ניתן יהיה לבצע הורדת מסמכי המכרז החל מתאריך
22/09/2016.

5.4. למניעת ספק יובהר כי למציע אין זכות לערוך שינוי כלשהו במסמכי המכרז וכי רק העותק אשר יאושר על ידי ועדת המכרזים ויפורסם באתר  www.atview.net   הינו העותק הסופי והקובע
במכרז  זה והמחייב כל מציע.

5.5. יודגש כי הודעות למציעים יפורסמו רק באתר וזאת לכל מי שנרשם וקיבל את שם המשתמש ואת הסיסמה כמפורט לעיל.

6. מציע יהא רשאי לפנות בשאלות ולבקש הבהרות ביחס למסמכי המכרז בכתב , מחברת נמלי ישראל, לא יאוחר מיום 5/10/2016 שעה 12:00. שאלות והבהרות יש להפנות בכתב לאיש הקשר
מטעם חנ"י, מר יצחק שטיינברג  מ"מ סמנכ"ל משאבי ניהול בכתב, באמצעות גב' אביטל אלאלוף , בדואר אלקטרוני: avitala@israports.co.il  (בפורמט WORD).

7. המועד האחרון להגשת ההצעות יום רביעי,  2/11/2016  בשעה  12:00, לתיבת המכרזים הנושאת שם מכרז זה, הנמצאת במשרדי חנ"י, בדרך מנחם בגין 74, תל-אביב, קומה 12,
חדר מספר 1207.

8. ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, עד ליום 31.01.2017 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חנ"י רשאית לדרוש מהמציעים, מעת לעת, להאריך את תוקף הצעתם לתקופות נוספות
ומצטברות של עד  3  חודשים, והמציעים יפעלו בהתאם להודעתה כאמור.

9. כל ההוצאות מסוג כלשהו, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.

10. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יקבע האמור במסמכי המכרז.
           
לטופס רישום מציע לחץ כאן